#Hundeliv Fetch Challenge Steg 5

Fordi det vi leter etter ikke alltid ligger helt synlig, og fordi vitringsforholdene ikke alltid er helt topp kan et nærsøk på kommando være veldig hjelpsomt. I den siste leksjonen av #HundelivFetchChallenge skal vi lære inn et fungerende nærsøk som kan brukes etter å ha dirrigert hunden til et bestemt sted. 

#HFC Steg 5 – Nærsøk 

#HundelivFetchChallenge er en apportutfordring som jeg har dratt i gang mest for moroskyld fordi jeg synes det er moro å trene hund, jeg har lyst å fremme den gleden og fordi jeg har lyst å få til bedre dirrigering på egne hunder. Men dette er også noe du kan drive med for å forbedre dressuren på egne hunder.  I fuglehundverdenen er det sikkert mange som lurer på hvorfor vi skal drive med dette, om det ikke er mer kontinentalt, og hva er vitsen egentlig? Joda, det er mer kontinentalt. Og det er mye mer retriver enn fuglehund i det hele tatt. Men hvis du skal trene dressur med hunden din er du nødt å gjøre noe. Hva noe er, er opp til hver enkelt, men dette er et konkret forslag på noe du kan gjøre sammen med din hund som gjør noe fornuftig for lydigheten og samarbeidet dere i mellom. Her vil du etter hvert kunne dra på med kanonvanskelige oppgaver og provokasjoner i oppgaven som gir deg mulighet til å forbedre både lydighet og samarbeid. Samtidig er det lavtreskel da du kan trene hvor som helst og de fleste hundene synes det er kjempegøy. At hunden trenes i apport og blir god på det er vel heller ingen ulempe…?

Før vi går fullt inn for dirrigering mot blinde apporter, og det okay at hundene våre kan "på stedet" nærsøk. Å kunne signalisere til hunden at "den finnes der du er nå, men du må lete" er et nyttig signal jeg har hatt bruk for på andejakt mange ganger. Endene er gode til å gjemme seg i busker, siv og små hull i myra, og områdene hunden må søke over kan ellers være store. Å kunne dirrigere hunden til der du sist så anda, og deretter gi nærsøk kommando kan være forskjellen på om du får med viltet hjem eller ikke.

Etter min lille erfaring er det viktig å ikke frata hunden dens naturlige egenskaper  og vilje til å løse oppgaven selv. Det er en balansegang mellom å gi hjelpende kommandoer for å få hunden i rett område og gjøre hunden avhengig av vår hjelp. Vi skal bli et samarbeidende team hvor vi bruker synet og overblikket uten å glemme at det er hunden som har nesa.

Som vanlig liker jeg å trene inn mine kommandoer med stemmen først. (at mange blir helt hjelpeløse uten fløya er noe jeg kanskje kan finne på å skrive en artikkel om senere) Jeg velger å benytte meg av søkkommandoen mine hunder allerede har et forhold til. Andre bruker "der" eller utelukkende fløytesignal.

Lær inn nærsøk:

Lyden er litt dårlig på filmen. Jeg bruker kommandoene UT, SITT og SØK.

  • Jeg begynner inne med å legge ut noen godbiter spredt på gulvet. De trenger ikke lyse opp, men det er jo begrenset hvor skjult man greier å gjøre de inne på parketten. Jeg går noen meter unna, sender hunden med en utkommando mot godbitene. Rett før det er mulig for hunden å ta de stopper jeg hunden. Når jeg får kontakt kommanderer jeg søk. (det er en forutsetning at søk allerede er en betinget kommando) I filmen har jeg litt treg reaksjon på sittkommandoen på inneøkten. Dette sørget jeg for at fungerte før jeg tok med øvelsen ut.
  • Jeg går ut og gjør det samme med dummyer. Jeg jobber fremdeles på kort hold. Jeg legger ut mange dummyer i samme område for at det skal være stor sjanse for at hunden ramler over en med en gang, men for hver gang hunden har hentet en kreves det litt mer jobbing for å finne neste. Dummyene ligger ikke synlige, men under gress, busker og mose. På denne måten fortsetter jeg å forsterke kommandoen min i mange miljøer, settinger og på forskjellig avstand til hunden.
  • Jeg sender hunden ut på ei linje og bygger opp lengden på linja. Dummyene ligger gjemt i gresset godt utenfor linja og hunden må lete for å finne. Jeg stopper hunden og kommanderer nærsøk når hunden er på høyde med der de ligger gjemt.

Hvis hunden ikke har lært "søk" kommandoen så kan du la hunden sitte, mens du mister godbiter rundt den. Deretter la hunden lete opp igjen godbitene mens du betinger adferden på fløytesignalet, eller kommando, som skal illustrere nærsøk. Deretter følger du på som over.

Poenget er at  nærsøket må fungere etter en stoppkommando når hunden er et stykke fra fører. Hunden skal ikke fortsette utover, eller komme tilbake til fører. Du skal kunne dirrigere hunden til et sted, hvor den skal forstå på kommando at den må foreta et nærsøk i det området den befinner seg.

Jeg synes Trygve viser fin nærsøksadferd på filmen. Han setter ned tempoet ganske mye (for mye, men dette retter seg opp over tid), tar hensyn til vitringsforholdene  og jobber nøyaktig og tett i området han har fått beskjed om å avsøke. Det er lett å se at han har tatt kommandoen og jobber deretter.

Som jeg har sagt i oppstarten av denne challengen så kan jeg ikke alt. Dette med nærsøk har jeg heller ikke funnet veldig mange synspunkter, treningsmetoder og innlæringsmetoder på i litteraturen. Men jeg vet det er noe retriverfolket bruker en del tid på. Jeg synes det er en veldig nyttig kommando på jakt. Og den er festlig som en samarbeidsøvelse. Men det finnes kanskje bedre måter å lære det inn på, artige øvelser eller andre ting å ta hensyn til? Hvis du har erfaring oppfordrer jeg deg til å dele det. Det hadde vært veldig lærerikt. 

Husk å del med meg hvordan treningen går. Du kan enten kommentere nederst i dette innlegget, eller tagge #HundelivFetchChallenge på instagram. Håper å få se mange spennende og inspirerende sittfilmer den kommende uka =)

 See what others shared on instagram!

 

English Translation

#HundelivFetchChallenge is a challenge that I have started mostly for fun because I think it's fun to train a dog, I want to promote that happiness and because I want to get better teamwork/standards with my own dogs. Some bird dog owners wonder why we do this, if it is only for continental dogs and what is the point really? Well, I think this type of training is more common for continental dogs, it's also a lot more common for retrievers than bird dogs. But if you are going to get an obedient dog you have to do something. What the something is, is up to you, but this is a concrete suggestion of something you can do with your dog, which at the same time makes sense for obedience and cooperation between you and your dog. Here you will eventually be able to go on with really challenging tasks and situations that allow you to improve both obedience and collaboration. At the same time you can train anywhere and most dogs think it's a fun game.

Before we start with blind retrieves it is better if our dogs can search or hunt a specific small area we indicate to the dog. Being able to signal to the dog that "the retrieve is there in the close area near you now, start searching this exact small area” is a useful thing. There seems to be various commands used for this action, “Hi Lost” , “Seek” , “find” , “search” , “There “ are all options, as I have said before as long as you select your preferred command and stick to it, the dog will respond to your chosen word.  I have used this ability to tell the dog they are in the right area quite a lot on duck hunts. Ducks are specialists in hiding if not dead. The areas the dog may search to find such a duck can be quite big. Therefore being able to send the dog to where you last saw the bird, and then giving a near-search command may be the difference between you bringing the game home or not.

In my little experience, it is important not to deprive the dog of its natural qualities and willingness to solve the task itself. There is a balance between us providing help with commands to get the dog in the right area without making the dog become dependent or reliant on our instructions and stop thinking for itself. We will be a collaborative team, where we use our vision and overview to assist our dog, without forgetting that it is the dog that has a nose. We are assisting the dog by narrowing down the area we want the dog to use his nose on rather than searching a wide empty area.

As usual, I like to train my commands with the voice first. (Many handlers can become totally helpless without the whistle, is something I might write an article about later) I choose to use the “ Search “ verbal command, my dogs already have a relationship with. Many use the whistle signal exclusively.

 

How to teach you dog to search a small specified area  ( Near – Search ) or “ Hi – Lost “

  • I start by spreading out some treats on the floor. They do not need to very obvious but it's limited how hideable they are on the parquet floor. I walk a few yards away, then send the dog with a BACK command towards the treats. Just before it is possible for the dog to take them, I stop the dog with a SIT command. When I get contact, I command SEARCH (it is a prerequisite that search is already a conditional command). In the movie, I have some slow response to the SIT command indoors. I made sure that this was quicker before I took the exercise further and outside.
  • I go outside and do the same as above but with dummies rather than treats. I'm still working on short distances. I put out many dummies in the same area, so there is a high chance that the dog will find one fast. Each time the dog has picked one up, it takes a little more work to find the next one, as there are less dummies left to find each time. The dummies are hidden under grass, bushes and moss and are not visible to the dog. In this way, I continue to reinforce my command in many environments and different distances to the dog.
  • I send the dog out in a straight line and build up the length of the line. The dummies are hidden in the grass well off the line and the dog must search to find. I stop the dog and command a ‘near search’ when the dog reaches the distance where the dummies are hidden.

 

The point is that the close search must work after you have sent the dog somewhere, then stopped him with a stop command.  The dog should not return to you or continue further out on the line, but search the area where you stopped him.

I think Trygve shows nice close-search behavior on the film. He goes out with good pace, takes the wind into account and works precisely and closely in the area he has been told to scan. He searches a little slow, but I recon this will be better over time. It's easy to see that he has taken the command and understands there is something to find here.

As I said at the start of this challenge, I do not know everything. I have not found many views, training methods and learning methods in the literature about close search techniques. But I know this is something retriever people spend some time on. I think it's a very useful command when duck hunting. It is also a very good team bonding collaborative exercise. There may be better ways to learn it, fun exercises or other things to take into account? If you have experience, I encourage you to share it. It would be very educational and interesting to see how others have mastered teaching their dog this task. 

Rememeber to share your training with me! You can also share on #HundelivFetchChallenge on instagram.