#Hundeliv Fetch Challenge Steg 4

Det vi nå har gjennomført i de tre foregående øktene skal vi sette sammen i del fire. Øvelsen dere møter her er forstadiet til å dirrigere hunden til blinde apporter. 

#HundelivfetchChallenge Steg 4 - Dirrigering

#HundelivFetchChallenge er en apportutfordring som jeg har dratt i gang mest for moroskyld fordi jeg synes det er moro å trene hund, jeg har lyst å fremme den gleden og fordi jeg har lyst å få til bedre dirrigering på egne hunder. Men dette er også noe du kan drive med for å forbedre dressuren på egne hunder.  I fuglehundverdenen er det sikkert mange som lurer på hvorfor vi skal drive med dette, om det ikke er mer kontinentalt, og hva er vitsen egentlig? Joda, det er mer kontinentalt. Og det er mye mer retriver enn fuglehund i det hele tatt. Men hvis du skal trene dressur med hunden din er du nødt å gjøre noe. Hva noe er, er opp til hver enkelt, men dette er et konkret forslag på noe du kan gjøre sammen med din hund som gjør noe fornuftig for lydigheten og samarbeidet dere i mellom. Her vil du etter hvert kunne dra på med kanonvanskelige oppgaver og provokasjoner i oppgaven som gir deg mulighet til å forbedre både lydighet og samarbeid. Samtidig er det lavtreskel da du kan trene hvor som helst og de fleste hundene synes det er kjempegøy. At hunden trenes i apport og blir god på det er vel heller ingen ulempe…?

Nå skal vi sette sammen det vi har lært til en øvelse som vi kaller T øvelsen. Poenget med T øvelsen er å lære hunden å bli dirrigert til et sted. Dette er forstadiet for å kunne dirrigere hunden til blinde apporter.

Igjennom T øvelsen og mulighetene som finnes ved å utvide øvelsen, samt legge til provokasjoner, finnes det masse lydighets- og samarbeidstrening, i tillegg til at du blir bedre på apport og dirrigering. Lydigheten kommer inn i bildet fordi, selv om vi gjør så godt vi kan, så vil hundene av og til gjøre feil, eller prøve å finne på noe annet. Hva gjør vi når hunden gjør noe annet enn det jeg ber den om? Jo, vi stopper den med stoppkommandoen og kaller den deretter inn, og så sørger vi for at hunden klarer øvelsen. Jeg har selv fått trene stopp og innkallling mange ganger i løpet av disse øvelsene, og på denne måten bygger vi vanen for at sitt og innkalling skal fungere.  Mange hunder lærer i gjennom hverdagen med oss at det vi sier ikke trenger å skje med en gang, eller kanskje ikke i det hele tatt, og da er det ikke så veldig rart at det vi sier på fjellet også har lite betydning. I denne øvelsen får du muligheten til å legge et godt grunnlag.

T øvelsen
Denne øvelsen er omtrent som forenklet Tøvelse, bare at du nå trekker deg tilbake fra midtpunktet og sender hunden fremover. I midten stopper du den for å gi ny ordre. Da kan du sende den fremover, eller til en av sidene. På utkommandoen er det viktig at du veksler på å stoppe, og la hunden gå direkte ut.

Det var i denne øvelsen jeg begynte  å oppdage noen brister i min egen trening.

*For det første tok det ikke veldig lang tid før hundene kjente igjen utstyret og ble litt for engasjerte. At de gleder seg til trening og har positive forventninger er bra, men det kan tippe over… Jeg satte frem utstyret de reagerer på og setter meg i sofaen med en kopp te og en god bok i stedet for å gå ut å trene.

*Under T øvelsen legger jeg ut mange dummyer ved hvert flagg slik at jeg har fleksibilitet i forhold til hvor jeg kan sende hunden. Trygve synes sidedirrigeringene er  morsomst, og har veldig lyst å stoppe på midten og bli sendt til sidene. Derfor har jeg måtte trene mye UT med han, for å få opp fart og motivasjon den retningen. Jeg gjorde det mer interessant ved utflagget enn sideflagget.

*Når det gjaldt Haldor fant jeg fort ut at han telte dummyer, så når det var tomt på en post gadd han ikke gå dit. Dermed begynte jeg å planlegge å gå tom forskjellige steder, og belønnet han med kastapport i stedet. Det fungerte.

*Husk å trene i forskjellige terreng. Jeg byttet bare fra et jorde på ene siden av veien til jordet på andre siden av veien, og sleit skikkelig med å få gang på det første treningsøkten. Det lå vann på det jordet, og der har vi skutt ender før, så hundene trodde vel ikke jeg var helt seriøs når jeg foreslo apporttrening der i stedet. Det ble en god økt ut av det.

*Haldor slet med å velge dummy når det lå flere i en haug. Han måtte smake på alle før han returnerte. Superirriterende! Det gikk i orden ved å ta momentet ut av øvelsen og trene på å ta den første og beste apporten og deretter sette øvelsen sammen igjen.

Hjulet
Hjulet er en diskrimineringsøvelse. Du bruker UT eller apportkommandoen i sammen med et håndsignal. Jeg bruker hånda til å styre blikket til hunden og gir hunden kommandoen når han ser rett vei. Jeg prøver med dette å forme det at han skal følge linjene jeg gir. Hunden skal følge på fot. Snu begge veier, og velg retninger vilkårlig.

 

 

 

Det store hjulet
Når du og hunden mestrer hjulet med bare fire dummyer legger du til ytterligere fire dummyer i mellom hver av de opprinnelige fire. La det være litt lengre løpebane ut til disse.

I første omgang er de fire inderste apportene forbudt, og hunden skal bare hente de ytre. Dermed må hunden diskriminere de inderste apportene og følge linjene dine mer nøyaktig. Når det går bra kan du bytte mellom det ytre og indre hjulet og vilkårlig velge ut hva hunden skal hente.

 

En veldig vanlig feil mange gjør er at de tror hundene er sta og bare vil teste deg når den ikke gjør som du vil. Men 99 prosent av tiden så er de stakkars hundene bare forvirret og dratt med inn i en øvelse som er alt for vanskelig i forhold til nivået de er på. Mange velger i denne sammenhengen å korrigere hundene, og på denne måten ødelegge all motivasjon hunden har til å trene sammen med deg. Et godt råd: ikke gjør det! Vi lærer inn først, deretter stiller vi krav. Hvis hundene ikke helt forstår hvilken apport de skal hente til å begynne med i denne øvelsen kan du rett og slett gå nærmere den apporten det gjelder, slik at det ikke blir så mye å velge i for hunden, deretter øke avstanden til du tilslutt står i midten. 

Husk å del med meg hvordan treningen går. Du kan enten kommentere nederst i dette innlegget, eller tagge #HundelivFetchChallenge. Håper å få se mange spennende og inspirerende sittfilmer den kommende uka =)

English Translation

#HundelivFetchChallenge is a challenge that I have started mostly for fun because I think it's fun to train a dog, I want to promote that happiness and because I want to get better teamwork/standards with my own dogs. Some bird dog owners wonder why we do this, if it is only for continental dogs and what is the point really? Well, I think this type of training is more common for continental dogs, it's also a lot more common for retrievers than bird dogs. But if you are going to get an obedient dog you have to do something. What the something is, is up to you, but this is a concrete suggestion of something you can do with your dog, which at the same time makes sense for obedience and cooperation between you and your dog. Here you will eventually be able to go on with really challenging tasks and situations that allow you to improve both obedience and collaboration. At the same time you can train anywhere and most dogs think it's a fun game.

Now we will put together what we have learned into an exercise that we call the modified T drill or Cross drill. Why this drill you ask?  The short answer is that is develops the dog for handling in blind situations. That means if you are hunting and you shoot a bird that the dog does not see fall, you will then be able to direct and guide your dog by this handling into the area where you know the bird is located.

This drill will not only give you retriever handling training, you will also get to train a lot of stop and recall. Obedience also comes into the picture, because while we strive to do as well as we can, the dogs sometimes will either make mistakes, or try to do something else. What do we do when the dog does anything other than what we ask for? Well, we stop it with the stop command and then call it back. Then we'll make sure that the dog is doing the exercise right the next time, repeating from the starting position. Many dogs teach you through our daily lives that what we say does not need to happen right away, or maybe not at all, so it is no surprise that this can lead to situations when what we say in the field also has little significance. In this exercise you will have the opportunity to lay a good foundation for your commands, re-enforcing to the dog that commands have to be responded to promptly.

The modified T drill ( Cross drill )
This exercise is similar to the T drill, just that you now retreat from the center point as your base, forming a cross as the diagram shows. Now send the dog forward, once the dog reaches the middle point you stop the dog to give a new order. You can then either send it back or to one of the two sides. On the back command, it's important that you don’t always stop the dog in the middle.

It was in this exercise I started discovering some shortcomings in my own practice.

* Firstly, it did not take a long time before the dogs recognized the equipment and became a little too engaged. That they are looking forward to training, having positive expectations are good, but it can be too much... I put up the equipment they responded to and sat on the couch with a cup of tea and a good book instead of going out to the training session until the dogs were calm. ( Putting the dogs in the correct mood or frame of mind for training ).

* During the T drill I put out many dummies at each flag so I have flexibility to where I can send the dog. Trygve thinks casting to the sides is the most fun and he really wants to stop at the center, so he can be sent to the sides. That's why I've had to train a lot of BACK with him, to get up speed and motivation for that direction. I made it more interesting at that marker flag than the side flags.

* As for Haldor, I quickly found out that he counted dummies, so when it was empty on a post, he did not want go there. Thus, I started planning to run out of dummies, and making a point of sending him there anyway. I rewarded him with a thrown dummy instead. It worked.

* Remember to practice in different terrain. I only switched from a field on one side of the road to the field on the other side of the road and had the worst session. There was water on the field, we have been shooting ducks there under similar conditions previously so the dogs did not think I was serious when I suggested to fetch dummies. I was serious, and the dogs found it best to come onboard. I was a really good session but a reminder to train in various locations so the dogs do not think they only have to listen in 'the training area'.

* Haldor had trouble choosing one dummy when there were more in a pile. He had to taste everyone before returning. Super annoying! I took this part out of the exercise and made him pick the first and best dummy then return quickly to me. Then I put the drill back together, and that worked. 

The wheel
The wheel is a discriminatory exercise. You use the back or fetch command in conjunction with a hand signal. I use the hand to control the dog's eyes and give the dog the command when he looks the right way. I'm trying to shape him to follow the lines I give. The dog is going to follow you by heel. Turn both ways and choose directions arbitrarily, so the dog does not know what to expect and therefore has to pay attention for the next command.

 

 

The big wheel


When you and the dog master the wheel with only four dummies, add four more dummies in between each of the original four. Let there be a little longer runway out to these dummies.

Initially, the four inner dummies are prohibited, and the dog is just going to pick the outer ones. Thus, the dog must discriminate against the inner dummies and follow your lines more accurately. When the dog is fine at this you can switch between the outer and inner dummies and arbitrarily choose what the dog is going to pick up.

 

A very common mistake that many make is they think the dogs are stubborn and will not do as you instruct them, as if they willingly choose not to obey the commands. In fact 99 percent of the time, the poor dogs are just confused and tossed into an exercise that is too difficult to the level they can actually manage or understand. Many choose in this context to correct the dogs, thus destroying all motivation the dog has to work with you. A good advice: do not do it! We teach first, then we make demands but only after we know the dog has learnt and understood what we have taught it. If the dogs do not fully understand what dummy they should pick up initially in this exercise, you can simply go closer to the dummy, so there is not much to choose from for the dog, then increase the distance until you end up in middle. Do not be afraid to make things simpler until you see that the dog understands the principles you are trying to teach, only then increase the distance or choices the dog has to cope with.

Rememeber to share your training with me! You can also share on #HundelivFetchChallenge