#Hundeliv Fetch Challenge Steg 3

For å komme videre må vi klare å stoppe hundene våre på kommando. Derfor handler denne ukas leksjon om hvordan vi kan trene for å få til en god sittkommando. Det er ikke så veldig vanskelig. Det handler bare om progressjon.

#HundelivfetchChallenge Steg 3 - Sitt

#HundelivFetchChallenge er en apportutfordring som jeg har dratt i gang mest for moroskyld fordi jeg synes det er moro å trene hund, jeg har lyst å fremme den gleden og fordi jeg har lyst å få til bedre dirrigering på egne hunder. Men dette er også noe du kan drive med for å forbedre dressuren på egne hunder.  I fuglehundverdenen er det sikkert mange som lurer på hvorfor vi skal drive med dette, om det ikke er mer kontinentalt, og hva er vitsen egentlig? Joda, det er mer kontinentalt. Og det er mye mer retriver enn fuglehund i det hele tatt. Men hvis du skal trene dressur med hunden din er du nødt å gjøre noe. Hva noe er, er opp til hver enkelt, men dette er et konkret forslag på noe du kan gjøre sammen med din hund som gjør noe fornuftig for lydigheten og samarbeidet dere i mellom. Her vil du etter hvert kunne dra på med kanonvanskelige oppgaver og provokasjoner i oppgaven som gir deg mulighet til å forbedre både lydighet og samarbeid. Samtidig er det lavtreskel da du kan trene hvor som helst og de fleste hundene synes det er kjempegøy. At hunden trenes i apport og blir god på det er vel heller ingen ulempe…?

 

Å stoppe på kommando er noe av det viktigste hundene våre lærer seg. Det er potensielt livreddende og en god stoppkommando er ikke bare nødvendig for å mestre de videre øvelsene i #HundelivFetchChallenge, men også for å få fuglehunden ferdigdressert til jakt. 

 

For å få til en god sittkommando må vi huske det veldig viktige ordet progressjon. Å bygge opp sittøvelsen er nemlig hele hemmeligheten for å få det til. Smak på ordet: progressjon.

 

For å få til neste leksjon trenger vi ikke kunne stoppe hundene for all verdens provokasjoner. Vi må kunne stoppe hunden vår under enkle forhold, men veldig nøyaktig. Det vil si en rask- og øyeblikkelig sitt på kommando. Den videre treningen vil gradvis sette høyere krav til både stopp, passivitet og selvherskelse. Så vi vil fortsette oppover progressjonsstigen i den videre treningen.

 

Til denne ukas leksjon skriver jeg ned noen forslag til en liten progressjonsplan så kan du hoppe inn på det trinnet du føler passer deg. Målbilde finner du i filmen, og du bør klare testen ved ukas slutt for å mestre neste trinn i #HundelivFetchChallenge

 

Lære inn sitt

Jeg lærer inn sitt inne i enkle omgivelser ved å føre en godbit over hodet til hunden til rumpa deiser i bakken. Godbiten får hunden isammen med er BRA akkurat i det det er for sent å reise seg opp igjen. Jeg gjentar dette til hunden skjønner at den må sette seg for å få godbiten. Når hunden svarer med sitt på påvirkningen min (altså godbiten) legger jeg på kommandoordet. Da begynner jeg gradvis å fjerne påvirkningen slik at hunden setter seg på min kommando, og ikke på synet av godbiten. Jeg prøver å gjøre dette til en lek slik at hunden forstår at for å få noe må den gjøre noe.

 

Denne første øvelsen må jeg gjøre i mange forskjellige miljø før jeg går videre. Det finnes mange situasjoner i hverdagen hvor du kan øve på sitt, og gjerne fortsette å implementere dette at hunden skal sette seg frivillig for at den skal få noe, eller at noe skal skje.

 

 • På vei ut av ytterdøren
 • Før foring
 • Inn og ut av bilen
 • Før den kobles av båndet og får springe

  

Sitt vedsiden av deg

Hittil har vi holdt på mest i kjente og rolige miljø. For å videreutvikle denne læringen må jeg ta med meg hunden ut i omgivelsene. I begynnelsen har jeg hunden i bånd for å begrense hva hunden kan finne på. Jeg kommanderer sitt og belønner når hunden reagerer. Vær nøye og rask med dine belønninger. En vanlig årsak til at hundene blir trege er at du belønner at hunden sitter, ikke at den satte seg. Jeg har også snakket om intensitet tidligere. Med litt over middels intensitet i hunden får du ofte raske bevegelser (en leke, en ball hever ofte intensiteten til hunden, mens godbiter ofte senker den) Når dette går greit tar du av båndet og gjør det samme uten. Prøv dette på plenen, i løpet av lufteturen og i skogen. Når hunden kan sitte på kommando mens du har den sammen med deg legger du på disse enkle utfordringene. Husk at hunden skal være ved din side hele tiden og gjør utfordringene gradvis vanskelig.

 

 • La hundens favorittleker ligge på bakken. Gå mot de og kommander sitt.  
 • Slipp en ball eller drops på bakken mens hunden er ved siden av deg. Kommander sitt.  Varier belønningen med å veksle mellom å belønne fra hånd og la hunden ta det du mistet.
 • Kast ballen langs bakken, ikke for nærme hunden til å begynne med. Kommander sitt.
 • Gå med hunden, kommander sitt uten at du selv stopper
 • Engasjer hunden i lek, la leken forsvinne bak ryggen din og kommander sitt, belønn med å starte leken igjen.

Sitt på avstand

Videre må vi også forklare hundene at sitt betyr på stedet. Mange hunder velger å komme inn til fører og sette seg der. Det finnes selvsagt mange måter å løse dette på. En veldig hyggelig tilnærming på dette er å binde hunden fast i et tre, eller et gjerde, eller bruke en samboer, ektefelle eller barn til å holde hunden og selv gå litt unna, kommandere sitt og belønne. Du utvider øvelsen med tanke på avstand, og etter hvert må hunden få mer frihet (lengre bånd, eller helt løs)

 

En annen tilnærming er å rope sitt og kaste en ball, og etter hvert kreve mer og mer av hunden før den får ballen.

 

Når det etter hvert fungerer kan du utvide øvelsen ved å legge til enkle forstyrrelser

 

 • Kommandere sitt når hunden er løs og i passe avstand fra deg mens dere er på tur. Dette kan du med fordel sette sammen med det som står under.
 • Kast en ball eller leke forbi hunden
 • La hunden jage en ball og sett hunden. Denne øvelsen er vanskeligere jo nærmere du lar hunden komme ballen.

 

NB: Når du skal trene på å stoppe hunden i forbindelse med jaging av ball, eller via innkalling er det viktig at du lar hunden få ta ballen, eller komme på innkalling 9 av 10 ganger, og trene stopp den tiende gangen. Hvis ikke blir hundene øvelsessmarte og du mister øvelsens treningsverdi.

 

NB 2: I begynnelsen er det viktig at du skryter av en hver stoppreaksjon hunden din viser. Hvis den bare stopper, men ikke setter seg så skryter du av hunden og gjentar sitt. Hvis dette skjer mange ganger på rad så får du gå litt tilbake i treningen og påvirke hunden slik at den gjør rett.

 

Test: 

 

1.       Mellom A og B er det 30 meter. Hunden blir sittende igjen på A, mens du går til B. Du kaller inn hunden, men stopper den på 15meters linja på første kommando.

 

2.       La en venn, kone, samboer eller barn kaste en dummy 30 meter foran hunden. Hold hunden i halsbånden mens hjelperen din kaster dummyen. Hvis hunden din er veldig gira lar du den vente bittelitt før du sier JA og slipper den, hvis ikke slipper du hunden direkte. Etter 15 meter stopper du hunden med SITT kommando. Hunden skal bli sittende til du kommer frem til den og får sagt BRA.

 

Hvis du klarer dette er du og hunden din klar for neste ukes leksjon =)

 

En liten kommentar: Det er sikkert noen av dere lesere som ikke har gjort alt rett fra starten av. Hundene har fått feil bilder av hvordan ting skal fungere. Det er lov å stoppe, holde igjen og begrense en hund som viser deg fingeren slik at vi får frem den adferden vi ønsker.  En positiv treningsmetode i kombinasjon med tydelige og forståelige retningslinjer resulterer i rask utvikling hos hunden. 

 

 

Husk å del med meg hvordan treningen går. Du kan enten kommentere nederst i dette innlegget, eller tagge #HundelivFetchChallenge. Håper å få se mange spennende og inspirerende sittfilmer den kommende uka =)

 

Im sorry for the quality of the video this time. I hope to fint the time to redo it during the week, but you get the point anyway ;) 

 

Dette er også et eksempel på en stoppkommando.  (also an example of a stopcommand)

 

English translation

 

#HundelivFetchChallenge is a challenge that I have started mostly for fun because I think it's fun to train a dog, I want to promote that happiness and because I want to get better teamwork/standards with my own dogs. Some bird dog owners wonder why we do this, if it is only for continental dogs and what is the point really? Well, I think this type of training is more common for continental dogs, it's also a lot more common for retrievers than bird dogs. But if you are going to get an obedient dog you have to do something. What the something is, is up to you, but this is a concrete suggestion of something you can do with your dog, which at the same time makes sense for obedience and cooperation between you and your dog. Here you will eventually be able to go on with really challenging tasks and situations that allow you to improve both obedience and collaboration. At the same time you can train anywhere and most dogs think it's a fun game.

Stopping on command is one of the most important commands the dog will learn. It's potentially lifesaving. A good stop command is not only necessary to master the further exercises in #HundelivFetchChallenge, but also to get the bird dog ready for hunting.

To get a good SIT command we must remember the very important word that is progression. Building your exercise is the whole secret to getting a good sit command.

To get to the next lesson we must be able to stop our dog under simple conditions, but very accurate. That is, a quick and instant sit on command. The further training will gradually set higher demands for both stop, passivity and steadyness. So we will continue on the ladder of progression in further training.

For this week's lesson I write down some suggestions for a small progression plan so you can jump in on the step you feel suits you. Target image can be found in the movie and you should complete the test at the end of the week to master the next step in #HundelivFetchChallenge

 

Teach your dog to sit
I start in a simple environment by bringing a treat over the head of the dog so the dogs butt goes to the ground. I repeat this until the dog understands that it has to sit to get the treat. When the dog responds to my hand movement every time, I add the command word “ SIT “. Then I gradually begin to remove the hand and the candy so that the dog is sitting on my command and not on the sight of candy. I'm trying to make this a game so the dog understands that in order to get something, it must do something.

This first simple sit exercise has to be done in many different environments before moving on. There are many situations in your daily life where you can practice, and continue to implement this so that the dog will sit voluntarily to get something or make something happen.

 • On the way out of the front door to go for a walk
 • Before feeding
 • In and out of the car
 • Before disconnecting the leash

Sit when close to you
So far, we have stayed the most in a familiar and calm environment. In order to further develop this lesson, I have to take the dog out into the wider environment. In the beginning, I have the dog on it’s leash to limit his actions. I command and reward when the dog responds. Be exact with your rewards. One common reason why the dogs gets slow is that you reward that the dog is sitting, not that it sat. By this I mean we normally reward the dog for sitting (for being in the sit position), we now want to reward the dog for the act of moving into the sit position. As the dog must stop to sit, the quicker it responds to the sit command the faster the stop will be. This quick response is what want to reward, bearing this in mind reward accordingly, a quick response gets a big praise and treat, a slow response gets less reward or make the dog repeat until he does a quick sit and gets better reward, he will soon learn it’s the speed you want from him. I have also talked about intensity earlier. With a little over medium intensity in the dog, you often get quick movements (a play, a ball often raises the intensity of the dog, while treats often lower it). Once your dog is sitting on command promptly on the leash, take off the leash and do the same without the leash. Try this on the lawn and during the walk in the woods. Once the dog can sit on command while you have it along side you off the leash. Then you can move onto these simple challenges. Keep in mind that the dog will be by your side all the time and make the challenges progressively more difficult.

 • Let the dog's favorite toys lie on the ground. Go towards them and command sit.
 •  Drop a ball on the ground while the dog is next to you, command sit. Vary the reward of switching between rewarding from hand or by letting the dog take what you threw.
 • Throw the ball along the ground, not to close to the dog in the beginning, command sit as the ball rolls away
 • Walk with the dog, command sit without stopping yourself
 • Engage the dog in play with a toy, let the toy disappear behind your back. When the dog sits reward by starting the game again.

Sit at distance
Furthermore, we must also explain to the dogs that sit means sit on the spot. Many dogs choose to return to you then get into the ‘heel or finish position' by your side and sit there. We now want the dog to sit on the spot they are located when the sit command is given even when the dog is away from you, rather than only by your side. There are of course many ways to solve this. One good method is to tie the dog on a loose lead to a tree or a fence, or alternatively have someone else hold the dogs lead as you move a short distance away from the dog and give the command sit, when the dog sits you reward it. You expand the exercise with regard to distance, and eventually the dog must get more freedom (longer lead, or completely loose).

Once it works, you can expand your exercise by adding simple disturbances

 • Give the command when the dog is loose and in distance from you while you are on a walk. This can be advantageously put together with what is below.
 • Throw a ball or toy past the dog
 •  Let the dog chase a ball. This exercise is harder the closer you let the dog get to the ball before you stop him.

NB: When exercising to stop the dog when hunting a ball, it is important that you allow the dog to take the ball 9 of 10 times and train the tenth time. If not, the dogs will anticipate what is about to happen and hesitate or stop before the command so you lose the exercise's training value.

NB 2: In the beginning it is important that you boost and encourage any stop reaction your dog shows. If it just stops, but not sits, you praise the dog and repeat sit command. If this happens many times in a row, make it easier for the dog to make it right.

Test:
1. Between A and B it is 30 meters. The dog stays on A while you go to B. You call the dog, but stops it on the 15meters line on the first command.

2. Let a friend or helper throw a dummy 30 feet in front of the dog. Hold the dog by the collar while your helper throws the dummy. If your dog is very eager, let it wait a little bit before saying YES and releasing the dog, if the dog is calm, you let go of the dog directly. After 15 meters, stop the dog with SIT command. Then dog is going remain seated until you reach it and praise/ reward the dog.

If you can make this standard you and your dog are ready for next week's lesson =)

One small comment: There are probably some of you readers who may have not done everything right from the start. The dogs have received incorrect pictures of how things will work or what you want them to do is not clear to them. Lack of consistency, clear commands/rewards or failing to build up exercises in stages will all hold back and limit a dog, if you are having problems never be afraid to go back a step in training. Remember:  A positive training method in combination with clear, understandable guidelines, results in a dog that develops quickly.