#Hundeliv Fetch Challenge Steg 2

Neste steg i denne utfordringer er å lære inn kommandoene høyre, venstre og ut. Det gjør vi via en liten øvelse du kan trene inne i stua, eller på plenen hjemme før du utvider den og trenger litt mer plass. Nå skal vi endelig få utført våre første apporter!!! =)

Først vil jeg bare si tusen takk for alt engasjement i forbindelse med #HundelivFetchChallenge. Omtrent 4000 har klikket seg inn på den første leksjonen, og jeg har fått mange tilbakemeldinger både privat, i innleggene, på instagram og på facebook. Det er utrolig moro å se hvor flinke dere er. Håper dere vil fortsette å dele slik at alle kan se og bli inspirerte av arbeidet dere legger ned i hundene deres. Tusen takk!

HFC 2 – Lær inn kommandoer

Kommandotegn
Vi skal lære inn kommandoene høyre, venstre og ut. Høyre/venstre betyr at hundene skal løpe rett til siden, mens ut betyr at den skal ta en linje fremover og følge den ut. Jeg synes håndtegnene for hver trening er viktigst, men jeg bruker også ord. Jeg sier UT for utkommandoen og OVER for høyre/venstre. Det er selvsagt praktisk at hundene kan ta alle retningene med ord alene, men dette er enkelt å trene inn senere. Kontakt er det de fleste strever med, derfor fokuserer vi på det som krever kontakt. Husk at det ikke har noe å si om du har lyst å velge andre ord på kommandoene enn det jeg har valgt. Hundene bryr seg ikke om det.

Rett intensitet
I første leksjon skriver jeg litt om passivitetstrening og intensitet. Dette må vi ikke glemme når vi fortsetter treningen. I denne leksjonen skal vi lære inn kommandoer, men vi må fremdeles huske på at en av forutsetningene for å lykkes er at vi har en stødig og avbalansert hund. Når vi trener forsterker vi den tilstanden hunden er i. Hvis du er flink til å være konsekvent her former du fort hvilket intensitetsnivå hunden din må være på for at den skal få være med på moroa.

Forenklet T øvelse
Vi begynner med en øvelse jeg kaller forenklet T øvelse.  Jeg tror denne øvelsen også blir kalt klokka og baseball diamond. Jeg startet innlæringen av denne øvelsen på plenen hjemme. Jeg markerer de tre punktene med en kon, et flagg eller en skål slik at det blir enkelt for hunden å forstå hvor den skal. Jeg begynner med veldig korte avstander.

Når vi nå skal lære hunden å ta retninger på kommando så må vi tenke litt på innlæringsveien.

 • Vekk hundens oppmerksomhet
 • Utløs påvirke og forme ønsket adferd
 • Forsterke adferd slik at muligheten for gjentagelse øker.
 • Betinge. Å bytte ut påvirkningene med kommandoen.
 • Samordning (sette sammen momenter)

 

For å vekke hundens oppmerksomhet og legge til rette for korrekt adferd med en gang benytter jeg meg av skåler i hver ende, med en godbit oppi. For å lettere utløse rett adferd lar jeg hunden få lukte på godbitene jeg har før jeg legger godbiten oppi den skåla jeg skal sende hunden til. Det er et poeng at hunden skal se jeg legger den der. Når jeg da peker på skåla og gir kommandoen (UT eller OVER) er sjansen stor for at han går rett dit, og finner godbiten som vil forsterke adferden. Ikke vær redd for å overdrive kroppspråk og ta i bruk alle virkemidler for å vise hunden hva du vil. Dette er innlæring. Jeg trener inn en og en retning og kjører flere repitisjoner en vei før jeg tar en annen retning.

For å komme videre gjør jeg følgende:

 • Legg godbitene i skålene uten at hundens oppmerksomhet tilkalles
 • Legg godbiter i alle skålene og begynn forsiktig å velge retning vilkårlig.

Så lenge vi trener denne øvelsen i miniformat er det veldig greit å bruke godbitene. Men når vi gjør øvelsen større blir det veldig slitsomt å løpe rundt for å fylle skålene med drops hele tiden. Da er det bedre å bruke apportdummyer. Hundene er liksom ikke så flinke til å bare ta en godbit fra skålen hver gang... Men det er en viktig sak. Hvis du ser på listen som beskriver innlæringsveien så står samordning helt sist. Det betyr at vi ikke skal sette sammen halvgode øvelser til en øvelse, men gjøre oss ferdig med innlæringen før vi setter sammen. Det er to ting å tenke på:

 • Det første er at hunden din bør klare den lille øvelsen uten feil før du oppgraderer til stor øvelse.
 • Det andre er at hvis hunden din ikke kan apportere skikkelig så bør du fortsette med godbitene en stund til, selv om du gjør øvelsen større.

Du skjønner sikkert at det blir dumt hvis hunden er flink og tar dirrigeringene dine, men apporterer feil ved å "miste" apporten, tygge, eller stikke av med den. Uansett om du velger å korrigere feil adferd, eller overse en dårlig apport og dermed godta at hunden får utvikle dårlige vaner blir det feil treningsteknisk. Hunden tok jo dirrigeringen din, siden det er det vi trener på skal det forsterkes! Vi må huske formålet med øvelsen og det er at hunden lære hva tre nye kommandoer betyr, og apport har egentlig veldig lite med det å gjøre, utover at det kan gi en ekstra motivasjon og er en bra belønning for de hundene som kan apportere og synes det er gøy.

Hvis hunden gjør feil kaller du den inn og prøver en gang til. Hvis hunden gjør samme feil flere ganger på rad må du gjøre det enklere for hunden. Dette kan du for eksempel gjøre ved å gå nærmere det flagget du ønsker hunden skal gå til, eller tydeliggjøre at det finnes noe sykt digg der ute som hunden kan få bare den går dit. Kjøp firstprice helstekt kylling hvis hunden din er nøpen, det bruker på å fungere =)

Når jeg oppgraderer til stor versjon av øvelsen benytter jeg med av dummyer i enden i stedet for godbiter. Da legger jeg også ut flere stykker på hvert flagg slik at jeg kan sende hunden flere ganger og jeg kan på den måten gjøre det enda mer uforutsigbart hvilken retning hunden skal. Hvis du ikke har så mange dummyer kan du kaste tilbake den hunden henter for hver gang. Men vær klar over at du da gjør øvelsen en del vanskeligere da de fleste hundene blir ekstra motiverte for å hente den du nettopp har kastet.

Husk å fjerne all hjelp slik at du står igjen med bare kommandoene (håndtegnene) før du går videre. Neste innlegg kommer om en uke =)

Husk å del med meg hvordan treningen går. Du kan enten kommentere nederst i dette innlegget, eller tagge #HundelivFetchChallenge. 

 

 

 

 

HFC 2 - Training your dog to cast

We are going to learn the back, left and right commands. Right / left means that the dogs should run straight to the side, while back means that it should take a line forward and follow it. I think the hand signals for each direction are most important, but I also use words. I say BACK for the back command and OVER for the right / left. In time the dog should be able to understand back, right and left command, but I focus on the hand signals at first because contact is what most people struggle with, so we focus on what requires eye contact (hand signals). Keep in mind that it does not matter if you want to choose other words for the commands than I have chosen. The dogs do not care about what you name the behavior, just stay consistent with your chosen words.

Training intensity (Dogs frame of mind)
In my first lesson, I write a bit about passivity training and intensity, the balance of ‘too calm' and uninterested or ‘too excited' to focus on our instructions. We need middle ground, interested so motivated but not too excited to concentrate on the task. We must not forget this when we continue the training. In this lesson we will learn new commands, but we still need to keep in mind that one of the prerequisites for success is that we have a steady and balanced dog. When we train, we reinforce the condition or mood the dog is in. If you're good at being consistent here, you quickly determine what level of intensity your dog needs for it to be part of the fun, training with interest yet not too excited to focus on you.

Simplified T exercise

We start with an exercise I call simplified T exercise. I think this exercise is also called clock and baseball diamond. I started the training of this exercise on the lawn at home. I mark the three points with a cone, a flag or a bowl, making it easy for the dog to understand where to go. I start with very short distances.

When we are going to teach the dog to take directions on a command, we need to think about the learning path, and the following is a bit hard for me to translate, so I hope I make myself understood. 

 

 

 

 • First you have to gain the dog's attention and correct mood to train.
 • Then you have to find something to trigger and shape the desired behavior ( the placed food or dummy combined with your verbal and hand signals )
 • A reward to reinforce that behavior so that the possibility of repetition increases ( the dog gets food or dummy when it completes the task )
 • Replace the trigger with the command. (Eventually dog does task without being triggerd by the reward of food or dummy in the beginning of drill )
 • Merging different tasks together to into one complete task. (Casting to retrieve are to tasked merged together )

 

In order to wake the dog's attention and facilitate the correct behavior right away, I use bowls at each end, with a treat on top. I let the dog smell the goodies before I put the goodies in the bowl that I want my dog to go to. I need the dog to see I put it there. When I point to bowl and give the command (OUT or OVER) the chance is that he walks right there and finds the treat that will reward the behavior. Do not be afraid to overdo body language and apply all means to show the dog what you want. This is learning. I train in one direction at the time and do many repetitions one way before taking another direction. 

To make the task more difficult I:

 • Add the goodies to the bowls without the attention of the dog.
 • Add goodies to all bowls and start carefully choosing random directions.

As long as we practice this exercise in mini format, it is very good to use goodies as a reward. But when we do the big exercise it becomes very tiring to run around to fill the bowls with treats all the time. Then it's better to use dummies.  There are two things to think about. 

 • The first is that your dog should handle the little exercise without errors before upgrading to the big exercise. 
 • The second is that if your dog can not properly retrieve, you should continue with the goodies for a while, even if you do the exercise bigger.

You'll probably see it is stupid if your dog is good and takes your directions, but retrieves wrong by "losing" the dummy, chewing, or running away with it. Regardless of whether you choose to correct the wrong behavior, or overlook a bad retrieve and thus accept that the dog may develop bad habits, it will be incorrect training technique.  The dog took your directional commands, and since that's what we're training on, that should be rewarded so we reinforce the correct directional actions of the dog. We must remember the purpose of the exercise is that the dog learns what the new commands mean. The retrieve really has very little to do, besides that it can give an additional motivation, it is a good reward for those dogs that know the retrieve and think it is fun. 

If the dog is does something wrong or misunderstands call it back and try again. If the dog does the same mistake several times in a row, make it easier for the dog. For example, you can do this by going closer to the flag you want the dog to go to, or clarifying that there is some really delicious goodies out there that the dog can get by following your directions. Buy chicken!

When I upgrade to a big version of the exercise, I use dummies in the end instead of goodies. Then I add several dummies to each flag so I can send the dog several times, this way I can make it even more unpredictable to the dog what direction they will be asked to go next. If you don’t have so many dummies you can throw back the one the dog retrieved every time. But most dogs want to go where you throw, so be aware of that. 

Be sure to remove all the help (treats or markers) so that you leave with only the commands (hand signals) before moving on. Nest lesson will be next week.

Remember to share with me how the training goes. You can either comment at the bottom of this post, or tag #HundelivFetchChallenge.